Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

51 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

7.7 MBPobierzPodgląd pliku

zał.1 Oferta

36 KBPobierzPodgląd pliku

zał.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

25 KBPobierzPodgląd pliku

zał.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał.4 Informacja o tym, że Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej

22 KBPobierzPodgląd pliku

zał.5 Umowa (projekt)

71 KBPobierzPodgląd pliku