Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi 3

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

zał.nr 7 Umowa (projekt) - zmieniony

128 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi 2.

4.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

64 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

12.0 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

31 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

48 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

33 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

31 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

22 KBPobierzPodgląd pliku

zał.nr 7 Umowa (projekt)

128 KBPobierzPodgląd pliku