Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 106794

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

799 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

641 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 518493

85 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 do SIWZ

45 MBPobierzPodgląd pliku
12.5 MBPobierzPodgląd pliku
52 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

19.1 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

853 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Wykaz robót budowlanych

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 Umowa (projekt)

139 KBPobierzPodgląd pliku