Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

8.8 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

772 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 Umowa (projekt) - zmieniony

142 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie i zmiana SIWZ

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

85 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

12.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

19.8 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

52 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.6 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.8 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

853 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Wykaz robót budowlanych

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 Umowa (projekt)

141 KBPobierzPodgląd pliku