Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500050178

42 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

858 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

623 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 509963

94 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

13.3 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

23 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

53 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.4 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

19.1 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

854 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Wykaz robót budowlanych

32 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 Umowa (projekt)

141 KBPobierzPodgląd pliku