Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500151619.doc

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

865 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

702 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi

831 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 554165

85 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

9.6 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 Oferta

52 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.6 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

854 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Wykaz wykonanych dostaw

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Umowa (projekt)

72 KBPobierzPodgląd pliku