Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510037616

49 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

483 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

409 KBPobierz

zapytanie i odpowiedz do SIWZ II

274 KBPobierz

zapytania i odpowiedzi do SIWZ

1.3 MBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu nr 501933

84 KBPobierz

SIWZ

5.2 MBPobierz

zał. nr 1 Oferta

54 KBPobierz

zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.5 KBPobierz

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.8 KBPobierz

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

854 KBPobierz

zał. nr 5 Wykaz wykonanych dostaw

31 KBPobierz

zał. nr 6 Umowa (projekt)

80 KBPobierz
80 KBPobierz