Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510552951

51 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

414 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

382 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 609466

89 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

4.6 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 Oferta

63 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

19.2 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

853 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

32 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Umowa - projekt

103 KBPobierzPodgląd pliku