Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie .

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-03

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nieprawidłowa struktura treści – nagłówki i tabele pochodzą z różnych źródeł i może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne.

 

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Kosmala.
 • E-mail: rkosmala@op.pl
 • Telefon: 943652399

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie
 • Adres: 78-300 Świdwin
  ul. Podmiejska 18
 • E-mail: pzd@powiatswidwinski.pl
 • Telefon: 943652399

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie

ul. Podmiejska 18

78-300 Świdwin

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne.
 • Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe oraz hala warsztatowa.
 • Główne pomieszczenia biurowe i sekretariat znajdują się na I piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę dla wózków, w związku z czym pomieszczenia biurowe i sekretariat nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
 • W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku zapewniony jest dostęp alternatywny w postaci zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby w celu realizacji jej potrzeb.